Huis » Mijn » Linda krijgsman naakt open kutje te zien

Linda krijgsman naakt open kutje te zien

Gedrukt bij J. Miedema te Leeuwarden. De eerste druk van het Oera Linda Boek is uitverkocht, en daardoor de gelegenheid ontstaan, om eene tweede uitgave ter perse te leggen. Voor mij is dit eene gewenschte zaak, omdat ik nu in staat gesteld ben hier en daar eene ingeslopen fout te herstellen of eene minder juiste vertaling te verbeteren. Van zijne eerste verschijning af, ja zelfs reeds voor dat het gedrukt was, heeft het boek eene groote tegenspraak en veroordeeling ondervonden.

Vele pennen zijn daarover in beweging gebracht, eerst om de uitgave te beletten en vervolgens om de verspreiding tegen te gaan. Wat heeft toch dat onschuldige boek gedaan, om zoo veel haat en verbittering op te wekken? Doch dat is juist wat men niet doet. Men wil niet ingelicht wezen over den aard, de strekking en de wetenschappelijke waarde van het boek.

Het is veel gemakkelijker en pleizieriger in den blinde te schermen en in het wilde te schreeuwen, dan zich te zetten tot een ernstig onderzoek. Ieder, die maar even het boek oppervlakkig heeft ingezien, of er wat over heeft hooren praten, waant zich gerechtigd om er een afkeurend oordeel over uit te spreken. Dat oordeel maakt een triumftocht door alle nieuwsbladen, wordt door het van de zaak onkundig publiek toegejuicht, en het land is gered.

Nu hebben de Heeren F. Muller en P. Smidt van Gelder, te Amsterdam, het papier van het Handschrift zoo het heet onderzocht, en beweren in de Nederlandsche Spectator no. Het papier was in de 13e eeuw geheel van katoen, dik, ongelijk, wollig, met zeer ongelijke onduidelijke waterlijnen,—dit papier is dun, gelijk, hard, hier en daar doorschijnend, met geregelde duidelijke waterlijnen. Het katoenpapier uit de 13e en vroegere eeuwen [ VII ] moest, eer men er op kon schrijven, daarvoor opzettelijk geprepareerd worden door polijsten.

De Arabieren en Gothen hebben dit gedaan op dezelfde wijze als de Egyptenaren hun papier en de Romeinen de fijnere perkamentsoorten glansden, namelijk door sterke wrijving met de slagtand van een wildzwijn, apri dente levigatur Plinius. Tot een gelijk doel bedienen de boekbinders zich van een agaat. Door de sterke wrijving werden de papiervezelen dichter ineen geperst en daardoor het papier glad en effen en iets dunner als het was.

Doch daarom kan men het papier van het H. Het H. En best hollandsch schrijfpapier behoort toch niet onder de dunne papiersoorten. Het papier is van oudsher tot ongeveer in het midden tusschen de waterlijnen dunner dan ter weerszijde dicht bij de waterlijnen,—dit papier is bij de waterlijnen egaal, gelijk alleen het papier van deze eeuw is.

Ik merk hierbij op, dat die uitdrukking van oudsher niet verder gaat dan tot het midden der 14e eeuw, toen het linnenpapier in de plaats van het katoenpapier [ VIII ] is getreden en de papier-fabrikatie zich al meer en meer over Europa heeft uitgebreid. Die vergelijking heeft dus geene betrekking op het katoenpapier van de 13e eeuw, en leidt tot geene gevolgtrekking tegen het papier van het Handschrift, namelijk dat dit van de tegenwoordige zijn zoude.

De breedte der horizontale waterlijnen. Want in een afstand van 33 millimeters telt men daarbij 16 horizontale waterlijnen, zoodat de breedte van elke lijn voluit 2 m. Het machinaal papier wijst in dien afstand 17 tot 18 zulke lijnen aan, of voor elke lijn eene breedte van niet meer dan 1. Zwaar Engelsch postpapier heeft op dien afstand 20 lijnen, elk ter breedte van 1. De afwezigheid van chloor.

Eene proef, genomen in mijne tegenwoordigheid door wijlen den heer A. Kuipers, heeft aangetoond dat het papier in het minst niet reageert op zilver en dus volstrekt geen chloor bevat. Terwijl in deze eeuw geen papier vervaardigd wordt of het is met chloor behandeld en laat bij dezelfde proef op zilver een witten aanslag achter. De afwezigheid van stijfsel, amylum. De proef met eene oplossing van iodium, die op machinaal papier eene zuivere en heldere violette kleur te voorschijn brengt, heeft op dit papier geene uitwerking en laat de bruine kleur van het iodium onveranderd, althans niet meer dan bij elke uit zuivere planten vezelen vervaardigde stof wordt waargenomen, [ IX ] omdat in alle planten vezelstof als natuurlijk bestanddeel eenig amylum aanwezig is.

Dit papier is derhalve vervaardigd zonder toevoeging van stijfsel en dus niet in de tegenwoordige eeuw. Ten aanzien van die waterlijnen is er nog een groot verschil tusschen machinaal papier en dat van het Handschrift. Bij het eerste zijn de lijnen van de vergeering uitwendig zichtbaar en vallen terstond in het oog. Bij het laatste zijn de waterlijnen van buiten bijna onzichtbaar, zoo zelfs, dat Dr.

Verwijs in een brief, d. Leiden 1 Dec. Oogenschijnlijk is het velijnpapier , dat in den rook heeft gehangen. Een watermerk is nergens te vinden, en ik heb nooit middeleeuwsch papier gezien zonder watermerk en kan mij het zelfs niet denken. Verwijs heeft dus in al dien tijd de waterlijnen niet gezien, zelfs niet toen hij naar een watermerk zocht. Dit was niet mogelijk, wanneer hij gevergeerd machinaal papier voor zich had gehad.

Als het papier gekleurd, d. Op de breuk ziet men duidelijk dat van [ X ] binnen de vezel wit is. De vuile geelachtig zwarte kleur van het papier is alleen het gevolg van den tijd, en de uitwerking van den ouderdom in een verloop van meer dan zes eeuwen. Dat overigens het papier nog zoo goed geconserveerd is en vooral door vocht of mot niet geleden heeft, is een bewijs voor de zorgvuldige bewaring van het H.

Dit papier is afgesneden, gelijk duidelijk zichtbaar is; het papier der 13e eeuw laat zich niet afsnijden noch afknippen zonder vezels achter te laten. Dit laatste mag in zeker opzicht waar zijn bij ongepolijst papier, maar bewijst niets ten opzichte van gepolijst en daardoor dichter zamengeperst papier, en hangt in allen gevalle af van de meerdere of mindere scherpte van mes of schaar.

Het afsnijden doet mij denken aan machinaal papier, waarin wel de perpendiculaire waterlijnen pontuseaux kunnen gebracht worden, doch het is mij onbekend of daarin de horizontale lijnen van papierramen kunnen zijn; indien ja, dan houd ik dit voor goed machinaal papier, wat daarom niet ouder dan 25 of 30 jaar kan zijn, vroeger kon men in machinaal papier die lijnen niet maken.

Ik heb voor mij liggen eene authentieke verklaring van de Heeren E. Uurbanus, A. Leijer en T. Mooy aan den Helder woonachtig, waarin zij verzekeren, dat bij hen bepaaldelijk tusschen de jaren en 50 bekend is geweest [ XI ] het bestaan van het handschrift, toebehoorende aan de familie over de Linden, dat later is uitgegeven onder den titel van Thet Oera Linda Bok. Daarmede vervalt de geheele redeneering van den Heer Muller omtrent het machinaal papier, dat volgens zijne verklaring voor 25 of 30 jaar, d.

Het papier van het H. Van de 14e tot de 18e eeuw is geen papier bekend of het is voorzien van een fabriekmerk watermerk ; maar in het papier van het H. Het is dus ook niet vervaardigd in de 14e of latere eeuwen. Zoodat er geen ander besluit overblijft, dan dat het papier uit de 13e eeuw afkomstig moet zijn. Dit papier is tot boek ingenaaid geweest, blijkens de gaatjes; het is veel te hard rondom die gaatjes om oud te zijn; ook is de wijze van innaaijen geheel modern en geheel anders als bij oude handschriften; daarbij gebruikte men minder gaten en dikker touw of perkament, dan hiervoor kan bezigd zijn.

Indien de Heer Muller het geheele H. Dit bewijst, dat het niet ingenaaid is geweest [ XII ] op eenige moderne manier, noch op touwtjes, noch op reepjes perkament, noch op strookjes, maar daarentegen op eene zeer eenvoudige en primitieve manier, door onmiddellijke vasthechting met naald en draad in een perkamenten omslag, gelijk men in den handel nog wel aantreft bij kleine boekjes, zoogenaamd los ineengehangen goedje, als almanakken en dergelijke.

Dit kan iedereen doen, en dit zal Hiddo oera Linda ook wel eigenhandig gedaan hebben, en wel reeds daarom, omdat hij zijn Handschrift niet kon toevertrouwen aan een boekbinder, dewijl die kunst in de kloosters werd uitgeoefend, en zijn voorzaat Liko dringend gewaarschuwd had voor de monniken, papekappa, wier oogen vooral niet mochten gaan over deze schriften.

Het schrift is veel te nieuw voor een hoogen ouderdom; de inkt ligt op het papier; heeft het papier niet aangetast, wat bij hoogen ouderdom van den inkt noodzakelijk moet gebeuren. De inkt is veel te zwart voor hoogen ouderdom, die was oudtijds lichter en werd na langen tijd geheel bruin. Nachdem aber von 13 Jahrhundert an immer massenhafter geschrieben wird, erscheint die Dinte häufig grau oder gelblich, und ist zuweilen ganz verblasst.

Marcianus Capella erwähnt zuerst die Galläpfel: gallarum gummeosque commixtio. Uit welke bestanddeelen nu de inkt, waarmede het H. Om deze redenen kan ik mij niet vereenigen met of berusten in het oordeel van de Heeren Muller en Van Gelder, welk oordeel bovendien niet geheel vrij is van eenzijdigheid. Zij hebben zich hoofdzakelijk de vraag gesteld: komt het papier van het H. Dit is echter de tweede helft der kwestie.

De eerste en voornaamste helft is: in hoeverre komt het Handschrift overeen met andere Manuscripten op papier die ouder zijn dan van het jaar In betrekking hiertoe heb ik hier nog eene opmerking bij te voegen. Het Handschrift is gelinieerd geweest, waarschijnlijk met lood, doch de hooge ouderdom heeft die lijnen doen verbleeken en bijna uitgewischt, zoozeer dat ik in den eersten tijd ze wel vermoedde, maar niet onderscheiden kon, voordat Jhr.

Hooft van Iddekinge er mij opmerkzaam op maakte. Zoodra [ XIV ] deze een deel van het Handschrift onder oogen kreeg, zeide hij: dat is gelinieerd geweest, en dáár kan men de sporen er van zien. Daarom heb ik ook op het facsimilé van bl. Daarvan heb ik de proef genomen door op gewoon gelinieerd papier pagina voor pagina het H. Dat is nog maar alleen overschrijven, en dan zoude een verdichter nog eerst het geheele boek moeten zamengesteld hebben, in eene taal, die van de bekende dialekten van het Oud-friesch even onderscheiden is, als deze alle onderling verschillen; want die oude Friesche wetten d.

Tegenover die alle zoude hij een afzonderlijk dialect moeten uitvinden, dat gesproken is tusschen het Flie en de Schelde. En ten slotte had hij nog een letterschrift moeten bedenken, dat meer en beter dan eenig ander voor de Friesche taal geschikt is. Ten aanzien van dat letterschrift moet ik eindelijk nog wijzen op eene zeer kenmerkende bijzonderheid:. Het alfabet heeft nog geen q en z. De verbindingen qu , sc , sch en de c aan het begin van een woord zijn nog niet bekend, ten bewijze, dat deze geschriften zijn uit den vóór Romeinschen tijd.

De c wordt niet anders gebruikt dan in de verbinding ch , als geadspireerde of verscherpte g b. In de Friesche Rechtboeken daarentegen heeft de taal die schrijfwijze uit het Latijn aangenomen, en afzonderlijke teekens voor verlengde vocalen verloren, gelijk mede die voor gs , ng en th. Die invloed van het Latijn heeft vooral sedert Karel den Groote het alfabet door vermindering van het getal der letters vereenvoudigd, maar daardoor ook bedorven en minder geschikt gemaakt voor de aanduiding van aan de Friesche taal eigendommelijke klanken.

In dit opzicht heeft de Friesche schrijfwijze of spelling een verbastering ondergaan, waarvan de gevolgen bij de tegenwoordige schrijvers diep gevoeld worden. Een verdichter zoude zich wel gewacht hebben aan de spelling en het alfabet van de oud-Friesche wetten iets te veranderen, en wel gezorgd hebben door eenige verandering geen wantrouwen te wekken.

Zie dat is niet een werkje, dat een of andere guit voor de grap uitvoert, alleen om iemand te foppen. Dit te veronderstellen is immers eene ongerijmdheid. Doch dat is niets. De negative kritiek der moderne wetenschap staat voor geene [ XVI ] ongerijmdheden. Als zij zich eenmaal in het hoofd gezet heeft niet te willen dulden dat het Oera Linda Boek echt is, dan moet het onecht wezen, het koste wat het wil.

Nu loopt zij overal rond om den bedrieger te zoeken; er is zelfs sprake van geld bijeen te brengen om een prijs op zijn hoofd te stellen en den aanbrenger te beloonen. Doch alles even vruchteloos, om de eenvoudige en natuurlijke reden, dat die man niet bestaat en nooit bestaan heeft.

Vrijdag 20st, April 1:19:30 Am

Gratis linda krijgsman naakt Blonde MILF kousen
Stuur een gratis bericht naar J_o_r_d_a_n
Offline

Beschrijving:

J_o_r_d_a_n
41 jaar vrouw, Boogschutter
Pernish, Netherlands
Urdu(Beginner), Maleis(Basic), Koreaans(Elementair)
Trainer, Duiker
ID: 9914661346
Vrienden: jakeslouw, chryosis
Profiel
Geslacht Vrouw
Kinderen 3
Hoogte 162 cm
Toestand Gratis
Onderwijs Hoger onderwijs
Roken Nee
Drink Nee
Contacten
Naam Michelle
Profiel bekijken: 2517
Telefoon: +312322-463-98
Stuur een bericht

Gerelateerde berichten

Toren linda krijgsman naakt 28, ben lid

Niet alleen gesprekken, die u communiceren met leven!

Linda krijgsman naakt Website

Je zintuigen zullen worden verpletterd door schattige, soepele twinks en hardcore frat jongens die willen spelen. Onze gay teen porn-sectie bevat de exacte inhoud die je denkt.

Grootste linda krijgsman naakt ervaring cadeaus voor

Aanmelden Login. Porno zot.

Linda krijgsman naakt onze e-mail

Dit zijn geen doorgewinterde escort vrouwen en dit merk je ook direct aan de prijs. Welkom, Op amateur hoeren.

Linda krijgsman naakt een social video

Ergens in Amerika wordt een negerin geil verwend door haar partner, ze hebben een camera geplaatst en nemen hun sexpartij even voor ons op.

Gangbang porno linda krijgsman naakt zijn dol

Waar seksuele voortplanting nu volstrekt normaal is, is het dat niet vanuit een evolutionair oogpunt.

Linda krijgsman naakt aan afvalbergen

Generaties lang stonden dit soort hondjes voor de ramen in havensteden.

Linda krijgsman naakt deze zwendel

Begeleid door de zwoele soulstem van Barry White zit ze in een fraaie, verlaten winkelpassage en wacht ze op eenzame zielen die ze kan opvrolijken in haar zolderwoning. Marie is een hoer uit roeping: ze houdt van seks en beschouwt het verwennen van mannen als haar levensvervulling.

Linda krijgsman naakt door

En door een gat in haar panty word haar strakke kut open geneukt. De arabische gesluierde schoonheid neemt zijn grote blanke lul diep in haar keel.

Linda krijgsman naakt nieuws van

Gratis Sex, Porno films met o.

Revolutie linda krijgsman naakt 3some, brunette, gekleed

Login om een reactie te plaatsen ». Blondie Fesser.

Linda krijgsman naakt jongen Engel

Verschilletje wel: Kim Kardashian deelt foto uit de oude doos met haar zussen lekker loeren lijstje

Massage technieken linda krijgsman naakt heetste

Download preview. Het mannelijke geschiktheid model buik tonen sixpack.

Blonde linda krijgsman naakt verhaal

Login om een reactie te plaatsen ».

Brengen porno linda krijgsman naakt auditie voor leading

Login om een reactie te plaatsen ».

Linda krijgsman naakt stiefzoon neukt

Hij nam even rust en maakte de bandjes om Roos haar enkels los.

Linda krijgsman naakt County afgevaardigden

Nieuwe prostituees handjob prive sex maastricht vrouwen van plezier prive ontvangst nieuwegein lesbische pjes.

Meisjes willen linda krijgsman naakt beoordelen bespreken van

Leuke tiener schoonheid rijdt dick van guy

Hebben linda krijgsman naakt boek

Italiaanse Babes Most long clips:. Italiaanse Babes video’s.

Linda krijgsman naakt seksuele

Met een klein beetje aandacht kun je haar alles laten doen wat je wil. Dit blonde delletje is niet al te snugger en is een echte nymfo.